Get Adobe Flash player

Cjenovnik usluga u postupku sertifikacije

Ovim cjenovnikom se utvrđuju cijene usluga u postupku sertifikacije vozila, kako slijedi...

 Više.. 


Ovlaštena ispitna tijela- tehnički servisi za sertifikaciju vozila.


 Više... 


Primjeri promjena na vozilima.


 Više... Katalog promjena na vozilima.


 Više... 


Centar motor doo kao nositelj Konzorcija za certifikaciju vozila a na temelju ovlaštenja Ministarstva komunikacija i prometa BiH kao administrativno tijelo provodi administrativne i tehničke poslove iz oblasti certifikacije vozila. Sam pregled i ispitivanje vozila i dijelova tih vozila koji su bitni za sigurnost prometa na cestama vozila, se obavlja putem ovlaštenih ispitnih tijela (tehničkih servisa) raspoređenih na cijelom teritoriju BiH.

Ispituju se vozila koja se proizvode pojedinačno ili u maloj seriji; vozila na kojima se obavlja preinaka ili zamjena serijskog dijela, sklopa ili uređaja ne serijskim dijelom, pregradnja vozila ugradnjom sklopa ili uređaja; vozila za koja nisu poznati tehnički podatci potrebni za tehnički pregled i registraciju vozila; te sklopovi i uređaji koji su namijenjeni za ugradnju u vozila, a bitni su za sigurnost i ekološku podobnost vozila u prometu na cestama.

U postupku ispitivanja vozila provjerava se jesu li konstrukcijske i tehničke osobine vozila i njihovih dijelova, sklopova i uređaja u skladu s propisima i normama, odnosno jesu li oni uredno ispitani ili homologirani. Ispitivanje se sastoji od pregleda vozila, dijelova, sklopova i uređaja, snimanja tehničkih značajki vozila, pojedinih sklopova i uređaja, pregleda pripadajuće dokumentacije, stručne obrade rezultata utvrđenih ispitivanjem i donošenja konačne ocjene te izdavanja Potvrde o ispitivanju vozila. Proizvođač vozila, proizvođač dijelova, sklopova i uređaja te pravne i fizičke osobe koje obavljaju preinaku vozila dužni su prilikom proizvodnje vozila, dijelova, sklopova i uređaja te preinake vozila postupati sukladno odredbama Pravilnika o ispitivanju vozila.

Kod ispitivanja prerada na serijski proizvedenim vozilima, prerada mora biti izvršena tako da se vozilo ne dovede u sigurnosno ili ekološki lošije stanje od serijski proizvedenog vozila.

Nakon provedenog ispitivanja vozila izdaje se Potvrda o ispitivanju vozila u tri primjerka, jedan primjerak za podnositelja zahtjeva, jedan za potrebe MUP-a i jedan za arhivu ispitnog tijela. Potvrda o ispitivanju je dokument koji vrijedi do promjene tehničkog stanja vozila, a u arhivi se čuva trajno. Ako se u postupku ispitivanja vozila utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti, izdaje se Potvrda o ispitivanju s naznakom POTVRDA O NEUSKLAĐENOSTI VOZILA.

Člankom 206. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), propisano je da motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode, prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i uređaji značajni za sigurno sudjelovanje u prometu na cestama prije puštanja u promet, moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju usklađenosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u BiH i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). Kako je novost ovakav oblik organizacije na bosanskohercegovačkom tlu, pojašnjavamo što zapravo radi organizacija prilikom provedbe procesa certificiranja. Prema navedenom Zakonu ocjenjivanje usklađenosti obavlja organizacija za certificiranje vozila, a skladu sa Pravilnikom o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti („Službeni glasnik BiH“ broj 41/08, 89/11 i 6/12).

Slijedom ranije navedenog, pregled poslova navodimo:

Pregled administrativnih i tehničkih poslova u oblasti certificiranja cestovnih vozila u BiH

Administrativni i tehnički poslovi iz oblasti certificiranja, prema članku 4. Pravilnika su sljedeći:

 • Pripremanje kataloga promjena na vozilima koja su predmet certificiranja;
 • Definiranje uvjeta za primjenu međunarodnih propisa i standarda iz oblasti certificiranja vozila i davanje instrukcija za njihovu primjenu;
 • Predlaganje prioriteta u preuzimanju direktiva EU, kao i prioriteta u preuzimanju europskih i drugih međunarodnih standarda u oblasti cestovnih vozila;
 • Učestvovanje u postupku preuzimanja direktiva EU i standarda EU i drugih zemalja;
 • Definiranje i predlaganje procedura za ispitivanje i certificiranje vozila;
 • Pripremanje i predlaganje propisa iz oblasti certificiranja cestovnih vozila za prijevoz opasnih materija, lako kvarljive robe, vozila za prijevoz žive stoke i vozila za prijevoz specijalnih tereta (prijevoz novca, itd.);
 • Pripremanje i predlaganje propisa iz oblasti certificiranja cestovnih vozila na alternativna goriva (LPG, CNG, itd.);
 • Pripremanje i predlaganje propisa, te koordiniranje usklađenosti propisa i procesa provođenja certificiranja i homologacije cestovnih vozila, njihovih sklopova i dijelova;
 • Pripremanje i predlaganje Ministarstvu uvjeta koje ispitna tijela moraju zadovoljiti u svrhu njihovog ovlašćivanja;
 • Davanje mišljenja Ministarstvu o osposobljenosti organizacija koje apliciraju za ispitna tijela;
 • Organiziranje i vršenje edukacije kadrova za obavljanje ispitivanja i pregleda vozila u svrhu certificiranja;
 • Organiziranje i održavanje baze podataka i informatičke mreže ispitnih tijela;
 • Formiranje centralne baze podataka o vozilima koja su podvrgnuta ispitivanju i certificiranju;
 • Vršenje administrativne, tehničke i stručne kontrole nad radom ispitnih tijela;
 • Predlaganje kriterija za formiranje cijene usluga i raspodjele sredstava naplaćenih po ovom osnovu, na osnovu kojih će Ministarstvo utvrditi cjenovnik;
 • Podnošenje izvješća Ministarstvu o svom radu i o radu ispitnih tijela.

Pregled ispitivanja iz oblasti certificiranja

Ispitivanja iz oblasti certificiranja, prema članku 5. Pravilnika, obuhvaćaju sljedeće vrste ispitivanja i certificiranja:

 • identifikacija vozila;
 • utvrđivanje tehničkih karakteristika;
 • namjenske prepravke i rekonstrukcije vozila;
 • ugradnja novih sklopova, uređaja i opreme za vozila;
 • rekonstrukcija vozila sa pogonom motora na alternativna goriva;
 • certificiranje vozila za prijevoz opasnih materija u skladu sa međunarodnim sporazumom o prijevozu opasnih materija ADR;
 • certificiranje vozila za prijevoz lako kvarljive robe u skladu sa međunarodnim sporazumom o prijevozu lako kvarljive robe ATP;
 • certificiranje novih konstrukcija i pojedinačno proizvedenih vozila;

a koje su predviđene katalogom promjena na vozilima.