Get Adobe Flash player

    

Na temelju člana 205. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćajana na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 6/06, 75/06 i 44/07), ministar komunikacija i prometa, u saradnji sa ministarstvom ili tijelom nadležnim za poslove energetike i industrije, je donio Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 41/08) dana 20.05.2008. Ovim Pravilnikom su uređeni uslovi za homologaciju vozila, dijelova uređaja i opreme i uslovi za određivanje organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije. U skladu sa gore navedenim započeti su poslovi koji se odnose na proces homologacije vozila u BiH. Ovim postupkom svako vozilo, prije uvoznog carinjenja (i njegova pripadajuća dokumentacija) osim propisom izuzetih, podvrgavaju se homologacijskom pregledu.

Pitate se, što su to zapravo homologacijske podobnosti, šta se kontroliše u dokumentima i na vozilima, koje je novine donijela homologacija bosansko-hercegovačkom tržištu vozila. Prvenstveno u pojmu homologacija potrebno je razlikovati sljedeće:

Homologacija tipa vozila


Homologacija tipa vozila provodi se za nova vozila koja se serijski proizvode i koja uvoze pravna ili fizička lica, registrovana za prodaju vozila s namjerom da prodaju takva vozila na području BiH. Homologacija tipa vozila provodi se i za serijski proizvedena vozila u BiH, ako je serija predmetnog tipa veća od 10.

Homologacija pojedinačnog vozila


Homologacija pojedinačnog vozila provodi se za nova vozila koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe. Homologacija pojedinačnog vozila provodi se i za polovna vozila iz uvoza. Homologacija pojedinačnog vozila provodi se i za vozila koja su primjenom carinskih ili drugih propisa oduzeta ili su ustupljena u korist države, u slučaju njihovoga stavljanja na tržište ili njihove registracije nakon besplatne dodjele od strane nadležnih državnih tijela.

Zahtjev za provođenje homologacije


Zahtjev za provođenje homologacije tipa vozila podnosi proizvođač ili ovlašteni zastupnik proizvođača podnosi nadležnom Ministarstvu, putem organizacije određene za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije, te doprema vozilo na pregled tehničkom servisu. Ovaj zahtjev može podnijeti i inostrani proizvođač. Za svaki tip vozila podnosi se poseban zahtjev. Zahtjev za provođenje homologacije pojedinačnog vozila podnosi dobavljač vozila organizaciji određenoj za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije, putem tehničkog servisa, te doprema vozilo na pregled tehničkom servisu. Uz zahtjev za homologaciju vozila, prilažu se ispunjen opisni list i opisna mapa.

Provođenje homologacije tipa vozila


Kod homologacije tipa vozila, organizacija određena za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije, na osnovu opisne dokumentacije i opisnog lista i liste opisne dokumentacije priprema a nadležno Ministarstvo izdaje Certifikat o usklađenosti. Na temelju Certifikata o usklađenosti proizvođač ili ovlašteni zastupnik proizvođača izdaje izjavu o usklađenosti vozila.
Proizvođač i ovlašteni zastupnik proizvođača može izdati izjavu o usklađenosti tipa vozila samo na osnovu Certifikata o usklađenosti izdate na njegovo ime. Ako se pregledom opisne dokumentacije, opisnog lista i liste opisne dokumentacije utvrdi da tip vozila ne zadovoljava propisane uslove, organizacija određena za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije, a Ministarstvo donosi odgovarajuće rješenje kojim se uskraćuje izdavanje Certifikata o usklađenosti.

Odgovornost za usklađenost tipa vozila


Proizvođač vozila ili njegov ovlašteni zastupnik, je odgovoran da svako napravljeno vozilo bude u skladu sa homologiranim tipom vozila. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik mora omogućiti organizaciji određenoj za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije provođenje kontrole usklađenosti vozila sa homologiranim tipom vozila.

Neusklađenost sa homologiranim tipom


Neusklađenost sa homologiranim tipom nastupa kada postoje odstupanja između podataka navedenih u opisnoj dokumentaciji i na vozilu. Vozilo nije neusklađeno sa homologiranim tipom ukoliko se utvrđena odstupanja nalaze u području graničnih vrijednosti danim sa tehničkim specifikacijama. Kada organizacija određena za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije ustanovi da vozilo za koje je izdat Certifikat o usklađenosti nije u skladu sa homologiranim tipom, Ministarstvo nalaže proizvođaču vozila ili ovlaštenom zastupniku proizvođača, usklađivanje proizvodnje sa homologiranim tipom. Kada organizacija određena za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije ustanovi da vozilo za koje je izdat Certifikat o usklađenosti nije u skladu sa homologiranim tipom zbog međusobnog odstupanja podataka u opisnoj dokumentaciji, Certifikat o usklađenosti se privremeno povlači, a proizvođaču ili njegovom ovlaštenom predstavniku se daje rok za otklanjanje nedostataka. Ukoliko se u predviđenom roku ne otklone nedostaci predložit će Ministarstvu da poništi Certifikat o usklađenosti.

Provođenje homologacije pojedinačnog vozila.

Kod homologacije pojedinačnog vozila, organizacija određena za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije na osnovu pregleda opisne dokumentacije, opisnog lista i liste opisne dokumentacije izdaje potvrdu o usklađenosti. Provođenje homologacije pojedinačnog vozila ograničava se na 10 vozila u slučajevima kada prilikom uvoza novih vozila radi prodaje:

a.      Proizvođač ili ovlašteni zastupnik proizvođača koji je posjednik Certifikata o usklađenosti određenog tipa vozila, uveze prvih 10 primjeraka jedne varijante toga tipa vozila koja nije obuhvaćena tim certifikatom;

b.      Proizvođač ili ovlašteni zastupnik proizvođača uveze prvih 10 primjeraka jednog tipa vozila za koji nije provedena homologacija tipa vozila u Bosni i Hercegovini.

Za provođenje homologacije pojedinačnog vozila potrebna je prethodna suglasnost Ministarstva.

Ova odredba ne odnosi se na uvoz novih vozila s nadgradnjom na vozilu za koje je dobavljač posjednik Certifikata o usklađenosti. Ako se pregledom opisne dokumentacije, opisnog lista i liste opisne dokumentacije ustanovi da pojedinačno vozilo ne zadovoljava odredbe ovog pravilnika, Ministarstvo donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o usklađenosti. Ako vozilo ne zadovoljava odredbe Pravilnika o homologaciji, organizacija određena za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije može dati rok od 30 dana da se otklone razlozi zbog kojih pojedinačno vozilo ne zadovoljava odredbe važećeg Pravilnika. Obavijest o tome dostavlja se carinskoj ispostavi. Protiv ovog rješenja iz može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku 15 dana od prijema rješenja.

Provođenje homologacije za posebne vrste uvoza vozila
Homologacija vozila za posebne vrste uvoza ne provodi se u slučajevima definisanim Pravilnikom o homologaciji.
 

 

ORIJENTACIONI POPIS VOZILA - UVOZ VOZILA U BIH

SPISAK OVLAŠTENIH UVOZNIKA

SPISAK TEHNIČKIH SERVISA ZA HOMOLOGACIJU VOZILA